Duomenų saugumas

Privatumo politika

 

UAB "MIKRODELTA" yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB "MIKRODELTA" vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

 1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

 7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

 

II. Asmens duomenys

 

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

UAB "MIKRODELTA" renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį/susitarimą;

 • • siekiant suteikti Jums kokybišką paslaugą;

 • • siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus;

 • • teikiant naujausią informaciją ir pasiūlymus.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

UAB "MIKRODELTA" tvarko duomenis elektroninės prekybos tikslu.

Norėdami pasiūlyti galimybę įsigyti produktų per mūsų elektroninę parduotuvę, prašome lankytojo registruotis ir užpildyti registracijos formą arba suteikiame galimybę tęsti apsipirkimą be registracijos, tačiau užpildant kliento formą, kuri nėra susiejama su klientų įrašais mūsų sistemoje, tokia informacija saugoma tik prie užsakymų įrašų. Tokia kliento informacija reikalinga greitam ir kokybiškam aptarnavimui.Registruotų lankytojų automatiškai išsaugomas prekių krepšelio turinys, todėl kitą kartą prisijungę vartotojai turi galimybę tęsti apsipirkimą. Prekių krepšelis saugomas mūsų duomenų bazėje.Vykdome ne tik produktų prekybą, tačiau ir tiesioginę rinkodarą, todėl reguliariai informuojame klientus apie mūsų naujus produktus ir pasiekiamus siųsdami naujienlaiškius, todėl atsižvelgdami į duomenų apsaugos įstatymą, prašome kliento sutikimo arba paliekame laisvos valios apsisprendimą suteikiant galimybę nurodyti el. pašto adresą ir užsisakyti naujienlaiškių prenumeratą. Klientas bet kada turi galimybę atsisakyti naujienų prenumeratos, net jei pamiršo prisijungimo duomenis - kiekviename naujienlaiškyje sugeneruojama kliento prenumeratos atsisakymo nuoroda.Siekdami tikslinės rinkodaros, UAB „MIKRODELTA“ svetainėje naudojame „Google Analytics“ įskiepį, kuris padeda anonimiškai rinkti informaciją apie lankytojo naršymo įpročius ir ją perduodama „Google“ analizės centrui, tokiu būdu parenkama tik lankytojui aktuali reklama, kuri gali būti rodoma ir kituose interneto portaluose.

 

 

3. Tvarkomi asmens duomenys

 

UAB "MIKRODELTA" tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, registruodamiesi svetainėje (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio pašto adresas); 

 • asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);

 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

 • vaizdo stebėjimo duomenys, kai lankotės UAB "MIKRODELTA" esančiu adresu: Kęstučio 71, Kaunas

 

4. Slapukai

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB "MIKRODELTA" svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB "MIKRODELTA" teikiamas paslaugas.

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

 

6. Asmens duomenų teikimas

 

UAB "MIKRODELTA" teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;

 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

 

 

III. UAB "MIKRODELTA" naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

 

UAB "MIKRODELTA" veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

UAB "MIKRODELTA" tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB "MIKRODELTA" su prašymu suteikti informaciją apie UAB "MIKRODELTA" tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);

 • kreiptis į UAB "MIKRODELTA" su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

 • kreiptis į UAB "MIKRODELTA" su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);

 • kreiptis į UAB "MIKRODELTA" su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);

 • kreiptis į UAB "MIKRODELTA" su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);

 • kreiptis į UAB "MIKRODELTA" su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);

 • kreiptis į UAB "MIKRODELTA" su prašymu suteikti informaciją apie UAB "MIKRODELTA" tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

 

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB "MIKRODELTA" bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu - Kęstučio 71, 44300 Kaunas.

El. paštu:  info@mikrodelta.lt

Tel. Nr. +370 37 209452

 

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB "MIKRODELTA" ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB "MIKRODELTA" veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai, skirti svetainės funkcionalumui gerinti. Plačiau apie tai galite rasti mūsų privatumo politikoje.
Kainos nurodytos su PVM. Kainos ir akcijos el. parduotuvėje gali skirtis nuo „Mikrodelta“ parduotuvėje taikomų akcijų ir kainų. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje išimtinais atvejais gali nesutapti. Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės.